Vergroot contrast

CBP onderzoekt gegevensverwerking in Europol Informatiesysteem

Het Gemeenschappelijk Controleorgaan (GCO) van Europol heeft een onderzoek in de lidstaten naar de gegevensverwerking in het Europol Informatiesysteem (EIS) afgerond. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft het onderzoek uitgevoerd voor Nederland.

Door gebruik van het EIS kunnen de lidstaten informatie uitwisselen over lopende onderzoeken naar verdachten van (grensoverschrijdende) ernstige criminaliteit. De Europol National Units van elke lidstaat wisselen die informatie uit. In Nederland valt deze unit onder het KLPD, nu Landelijke Eenheid van de Nationale Politie geheten.

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten in de lidstaten heeft het GCO een rapport uitgebracht met aanbevelingen. Het GCO concludeert onder meer dat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten in de rol en verantwoordelijkheden van de units en het niveau waarop wordt beslist over de gegevens die worden ingevoerd in het EIS. Als gevolg daarvan worden ook verschillende criteria gehanteerd bij de naleving van de Europolregeling.
 
Het GCO geeft in zijn rapport een aantal aanbevelingen, die vooral betrekking hebben op het harmoniseren van de beoordelingscriteria voor het EIS en op het nauwlettend toezicht houden op de juiste toepassing van de regelgeving. Het CBP heeft de minister van Veiligheid en Justitie verzocht om passende aandacht te besteden aan de aanbevelingen en te zorgen voor een goede naleving.