Vergroot contrast

CBP adviseert over wetsvoorstel Natuur

Het wetsvoorstel Natuur dat de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor advies aan het College bescherming persoonsgegevens heeft voorgelegd bevat bepalingen over uitwisseling van gegevens tussen diverse toezichthouders. Het gaat om gegevens die relevant zijn voor de bestrijding van illegale handel in exotische dieren. Het CBP adviseert het wetsvoorstel op drie punten nader toe te lichten.

Het wetsvoorstel Natuur voorziet in de mogelijkheid dat aangewezen toezichthouders elkaar de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taak. Het betreft de gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van de verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de hierop rustende verordeningen.

Hierbij wordt gedacht aan informatie over verleende vergunningen, toezichtresultaten, processen-verbaal en gegevens die bij de opsporing van strafbare feiten aan het licht zijn gekomen. Voor deze uitwisseling wordt een systeem gebouwd, het ‘ketendossier CITES’ (CITES is een VN-verdrag ter bestrijding van de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten).

Het CBP merkt op dat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel de relatie tussen de grondslag voor de verstrekking van gegevens voor de toezichthouders, meer specifiek voor hun ambtenaren, waarin het wetsvoorstel voorziet en de grondslag voor elke gegevensverwerking van artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens verduidelijkt zou dienen te worden.

Ook dient aandacht te worden besteed aan de voorwaarden die de Wet politiegegevens stelt aan de verstrekking van gegevens in relatie tot de nieuwe wet. Tot slot adviseert het CBP om duidelijk te maken hoe de gegevensverwerking, waaronder de uitwisseling van gegevens, in het ketendossier CITES zal plaatsvinden en wat er vervolgens met die gegevens gebeurt.

Publicaties