Vergroot contrast

CBP adviseert over uitwisseling aanmeldgegevens mbo-studenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over een wetsvoorstel dat de Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) en enkele andere wetten wijzigt. De reden hiervoor is een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in te voeren. Het CBP adviseert het voorstel pas in te dienen nadat daarin rekening is gehouden met zijn advies.

Gegevensuitwisseling

Het wetsvoorstel introduceert de plicht voor scholen in het voortgezet onderwijs, mbo-instellingen en gemeenten om gegevens uit te wisselen over de aanmeldingen van studenten die overstappen naar het mbo.

Het wetsvoorstel beoogt studenten beter te begeleiden bij de overstap naar het mbo, meer duidelijkheid en zekerheid te geven over hun mogelijkheden in het mbo en de risico’s op uitval te verminderen.

In het wetsvoorstel wordt niet toegelicht waarom de huidige gegevensvoorziening ontoereikend is om het gewenste doel te bereiken. Het CBP adviseert om de noodzaak voor de uitbreiding nader te motiveren. Ook adviseert het CBP te motiveren welke extra gegevens daarvoor noodzakelijk zijn.

Privacy impact assessment

In de toelichting op het wetsvoorstel is een samenvatting opgenomen van de verrichte privacy impact assessment (PIA). De toelichting vermeldt dat het plan is om bij de uitwisseling van de aanmeldgegevens het persoonsgebonden nummer (onderwijsnummer) te gebruiken en dat er daarom een PIA is verricht.

Het CBP merkt hierbij op dat een PIA niet alleen verplicht is bij het gebruik van een persoonsgebonden nummer. Een PIA moet standaard worden uitgevoerd bij ontwikkeling van nieuwe wetgeving en nieuw beleid die zorgen voor nieuwe ICT-systemen of de aanleg van grote databestanden.

Het CBP adviseert daarom om in de toelichting uitgebreider te motiveren wat de reden is om de PIA tot het persoonsgebonden nummer te beperken.

Publicaties