Vergroot contrast

CBP adviseert over uitbreiding verstrekken passagiersgegevens luchtvaart

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) advies gevraagd over wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000. In dit besluit is opgenomen welke passagiersgegevens de Koninklijke Marechaussee van luchtvaartmaatschappijen ontvangt voorafgaand aan grenscontroles op Schiphol (de zogeheten API-dataset). De minister wil de API-dataset uitbreiden, om zo het grensbeheer efficiënter en meer informatiegestuurd te laten verlopen. Het CBP adviseert de noodzakelijkheid van deze uitbreiding beter te onderbouwen.

Passagiersgegevens bij grenstoezicht

De Koninklijke Marechaussee voert het grenstoezicht zo veel mogelijk geautomatiseerd uit, met behulp van informatiegestuurd- en risicogericht optreden. Hiertoe krijgt de marechaussee informatie over passagiers voordat zij de grens overgaan. Dit bevordert de doorstroming. Bovendien moeten vervoerders passagiersgegevens verzamelen op grond van Europese regelgeving.

Uitbreiding aantal passagiersgegevens

Het ontwerpbesluit voorziet in een uitbreiding van de API-dataset met de volgende passagiersgegevens: geslacht, geldigheid van het reisdocument, overige reisroutegegevens en de Passenger Name Record-bestandslocatie. Uit de toelichting blijkt echter niet waarom de huidige set niet voldoet. Het is niet duidelijk of het doel ook op een minder ingrijpende manier kan worden bereikt dan met de beoogde uitbreiding. Het CBP adviseert daarom de toelichting op dit punt aan te vullen.

Verwerking passagiersgegevens

Met behulp van risicoanalyses wordt de doorstroom aan de grens bevorderd. Voor de totstandkoming van deze analyses zijn passagiersgegevens nodig. Het CBP is van oordeel dat onderbelicht blijft hoe de Koninklijke Marechaussee de door het ontwerpbesluit toegenomen aantal verzamelde gegevens verwerkt ten behoeve van die risicoanalyses.

Evaluatie gegevensverwerking

De verplichting om twee jaar na de inwerkingtreding van het Vreemdelingenbesluit 2000 verslag te doen van de doeltreffendheid en de effecten van onder meer de API-dataset wordt door dit ontwerpbesluit geschrapt. Het CBP adviseert een nieuwe evaluatiebepaling op te nemen.

Publicaties