Vergroot contrast

CBP adviseert over samenwerking gemeenten en UWV

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd te adviseren over invoering van een systeem dat landelijk voor een onbekend aantal organisaties gegevens over werkzoekenden toegankelijk maakt. Het CBP heeft vragen gesteld over de noodzaak van het systeem en de minister verzocht waarborgen in te bouwen tegen misbruik van persoonsgegevens. Om te voorkomen dat burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd, moet volledig helder zijn hoe de verantwoordelijkheden voor de gegevensverwerkingen tussen de samenwerkende instanties worden verdeeld en wie waarvoor aanspreekbaar is.

De voorgenomen wijziging van het Besluit Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) bepaalt dat UWV en colleges van b en w zorgdragen voor een eenmalige gegevensuitvraag, maar geeft niet aan op welke manier en om welke gegevens het gaat. Het CBP adviseert hieraan in de Nota van Toelichting aandacht te besteden.

Ook blijkt uit de Nota van Toelichting niet wat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ketenpartners voor de gegevensverwerking met betrekking tot de geïntegreerde dienstverlening precies in de zogeheten ‘werkpleinen’ inhoudt en hoe deze verantwoordelijkheid wordt vormgegeven.

Net als in zijn eerdere adviezen rond dit onderwerp wijst het CBP op het belang van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Onduidelijkheid hierover leidt in de praktijk tot problemen over de vraag wie aanspreekbaar is op het al dan niet nakomen van de wettelijke verplichtingen waaraan een verantwoordelijke is onderworpen.

Het invoeren van een landelijk systeem dat gegevens ontsluit die inzicht moeten geven in de werkzaamheden en de resultaten van de lokale werkpleinen, dient te voldoen aan de eisen van noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit. De Nota van Toelichting maakt thans onvoldoende duidelijk waarom dit systeem noodzakelijk zou zijn om de beoogde doelen te bereiken.

Ook ontbreekt een afweging tussen het recht van betrokkene op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, daarin begrepen de bescherming van zijn persoonsgegevens, en het effect dat door de invoering van een landelijk systeem wordt beoogd. Het CBP adviseert hieraan in de Nota van Toelichting aandacht te besteden.

Tevens adviseert het CBP bij de inrichting van het landelijk systeem en de inhoud van de gegevensset die door dat systeem toegankelijk wordt gemaakt, aandacht te besteden aan de beveiligingseisen en aan het vaststellen van de maximale bewaartermijnen.

De werkpleinen beogen aan uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en werkgevers samenhangende diensten te bieden. Het ontwerpbesluit waarover het CBP om advies is gevraagd, heeft tot doel het proces waarin de geïntegreerde dienstverlening in de publieke keten van werk en inkomen tot stand komt (bij) te sturen en zowel voor ketenpartners als voor burgers inzichtelijk te maken welke taken op de werkpleinen worden uitgevoerd.

Publicaties