Vergroot contrast

CBP adviseert over kwaliteitsverbetering (voortgezet) speciaal onderwijs

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over een besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen Wet op de expertisecentra (WEC) en het Onderwijskundig besluit WEC. Doel van deze wijziging is de kwaliteit van het (voorgezet) speciaal onderwijs te verbeteren. Het CBP heeft enkele opmerkingen bij het besluit, onder meer over het verwerken van gezondheidsgegevens van leerlingen.

​Gezondheidsgegevens leerlingen

Het CBP adviseert onder meer om in de toelichting bij het besluit aandacht te schenken aan de grenzen van de verwerking van gezondheidsgegevens van leerlingen.

Scholen mogen alleen gezondheidsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is om leerlingen speciale begeleiding te geven of om bijzondere voorzieningen te treffen vanwege hun gezondheidstoestand.

Dit stelt grenzen aan de aard en omvang van de gegevens die scholen mogen verwerken en aan de kring van personen die binnen een school van deze gegevens kennis mogen nemen.

Kwaliteitsverbetering (voorgezet) speciaal onderwijs

Het (voortgezet) speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege fysieke en cognitieve beperkingen. In het besluit zijn verschillende maatregelen opgenomen om de kwaliteit van dit onderwijs een impuls te geven en beter te borgen.

Het belangrijkste onderdeel wordt gevormd door de vaststelling van kerndoelen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Ook worden inhoudelijke eisen gesteld aan het door het bevoegd gezag vast te stellen ontwikkelingsperspectief, een instrument dat is geïntroduceerd in de Wet kwaliteit (v)so. Het CBP heeft op 21 oktober 2010 advies uitgebracht over deze wet.

Gerelateerd nieuws