Vergroot contrast

CBP adviseert over invoering digitaal systeem voor rechterlijke instanties

Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geadviseerd over het ontwerpbesluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. Dit ontwerpbesluit regelt de invoering van een nieuw digitaal systeem voor gegevensverwerking voor de rechterlijke instanties. Het CBP adviseert om op passende wijze aandacht te besteden aan zijn opmerkingen.

Extra persoonsgegevens: BSN

Een van de punten waarvoor het CBP in zijn advies aandacht vraagt, is de verwerking van het burgerservicenummer (BSN). De persoonsgegevens die partijen volgens het ontwerpbesluit aan de rechterlijke instanties verstrekken zijn dezelfde als in de oude situatie, met uitzondering van het BSN.

De wetgever geeft aan dat de rechterlijke instanties het BSN mogen verwerken op grond van artikelen 10 en 13 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Het CBP kan zich vinden in de vaststelling dat de rechterlijke instanties het BSN nodig hebben om hun publiekrechtelijke taak te kunnen uitvoeren.

Het CBP heeft echter niet voldoende kunnen beoordelen of voldaan is aan de subsidiariteitstoets (kan het doel ook op een minder ingrijpende manier worden bereikt?) bij het gebruik van het BSN om de identiteit van de betrokken burger vast te stellen en deze te koppelen aan het zaakdossier.

Het CBP adviseert daarom in de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit nader te motiveren dat er geen minder ingrijpende alternatieven zijn voor het gebruik van het BSN voor dit doel.

Gerelateerd nieuws