Vergroot contrast

CBP adviseert over gegevensverwerking bij kostenoverzicht energie

Het CBP heeft geadviseerd over het conceptbesluit kostenoverzicht energie 2014. In het besluit zijn bepalingen opgenomen voor de facturering in de energiesector, het verstrekken van verbruiks- en kostenoverzichten aan energieverbruikers (afnemers) en het verstrekken van meetgegevens door leveranciers aan derden. Het CBP adviseert op passende wijze aandacht te schenken aan het advies van het CBP.

Factuur

In het voorstel staat dat de factuur voor alle energiesectoren duidelijk en begrijpelijk moet zijn. Het voorstel bepaalt ook dat de verbruiksafhankelijke kosten en de verbruiksonafhankelijke kosten op de factuur moeten staan.

Verbruiks- en kostenoverzicht

Alle energieverbruikers krijgen een verbruiks- en kostenoverzicht. Het doel hiervan is om hen te stimuleren om energie te besparen. De energieleverancier is verplicht minstens 1 keer per jaar zo’n overzicht te leveren.

Verstrekking meetgegevens aan derden

Een energieleverancier kan op verzoek van een verbruiker de factuur en de verbruiks- en kostenoverzichten verstrekken aan een derde partij, namelijk een aanbieder van energiediensten. Deze aanbieder kan vervolgens energiebesparingsadvies op maat geven aan de verbruiker.

De werkwijze bij verstrekking van meetgegevens is al eerder vastgelegd voor kleinverbruikers van gas en elektriciteit. Het voorschrift in het conceptbesluit geldt daarom alleen voor grootverbruikers van gas, elektriciteit of warmte. En voor verbruikers van koude.

Advies CBP

Bij kleinverbruikers is het de ontvanger van de meetgegevens (de aanbieder van energiediensten) die toestemming moet krijgen van de verbruikers voor het verwerken van hun meetgegevens. Bij grootverbruikers (en verbruikers van koude) moet volgens het conceptbesluit de verstrekker van de meetgegevens (de energieleverancier) toestemming verkrijgen.

Het CBP adviseert om in de toelichting op het conceptbesluit te onderbouwen waarom er voor deze 2 groepen verbruikers een andere toestemmingssystematiek is.

Publicaties