Vergroot contrast

CBP adviseert over gegevensverwerking bij afstemming zorg uit AWBZ en Zvw

Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden in de toekomst weer meerdere uitvoerders actief. Daarnaast moet de AWBZ uitgevoerd worden door een rechtspersoon die behoort tot dezelfde groep als de zorgverzekeraar bij wie de verzekerde een zorgverzekering heeft afgesloten. Deze voorstellen van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens. Het College bescherming persoonsgegevens adviseert de staatssecretaris het wetsvoorstel dat de wijzigingen in de uitvoering van de AWBZ regelt expliciet te toetsen aan de Europese Privacyrichtlijn en de Wet bescherming persoonsgegevens.

De afstemming door zorgverzekeraars van zorg uit de AWBZ en uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) brengt een grote verandering mee in de verwerking van persoonsgegevens, waaronder – gevoelige - persoonsgegevens betreffende de gezondheid. Er is sprake van een nieuwe doelstelling voor verwerking, namelijk voor de afstemming van de zorg uit de AWBZ en uit de Zvw.

Tevens zal er sprake zijn van koppeling van persoonsgegevens. Deze nieuwe doelstellingen zijn in het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting naar het oordeel van het CBP onvoldoende behandeld.

De noodzakelijkheid om uit het oogpunt van een zwaarwegend algemeen belang te kunnen beschikken over gegevens uit beide verzekeringen wordt in de toelichting wel aannemelijk gemaakt, het ontbreekt echter aan een expliciete toets aan de eisen die de Richtlijn en de Wbp stellen aan wetgeving die gevolgen heeft voor de verwerking van persoonsgegevens. Het CBP adviseert deze toets op te nemen.

Daarnaast adviseert het CBP om een andere constructie dan nu voorgesteld te hanteren voor de wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens door de zorgverzekeraar. Ook adviseert het om inzichtelijkheid van en de transparantie bij de beoogde verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van ziektekostenverzekeringen te verhogen.

Publicaties