Vergroot contrast

CBP adviseert over algehele openbaarmaking WOZ-waarden woningen

De staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de wet waardering onroerende zaken (wetsvoorstel WOZ). De voorgestelde wijziging betreft het voor iedereen zichtbaar maken van de WOZ-waarden van woningen in combinatie met adresgegevens. Een adequate toelichting voor de noodzaak van algehele openbaarmaking van alle WOZ-waarden ontbreekt echter. Het CBP adviseert daarom het wetsvoorstel niet in de huidige vorm in te dienen.

Privacygevoeligheid WOZ-waarde

Als een van de argumenten voor algehele openbaarmaking wordt genoemd dat de actuele maatschappelijke opvattingen over de privacygevoeligheid van de WOZ-waarde niet meer dezelfde zouden zijn als in de tijd dat de Wet WOZ tot stand kwam. In de maatschappelijke beleving zou de WOZ-waarde nu meer als een objectief kenmerk van de woning worden beschouwd dan als een persoonsgegeven.

Belangenafweging

Vanwege deze verandering is in de gemaakte belangenafweging minder gewicht toegekend aan het belang van de individuele burger. Het CBP acht deze afweging onvolledig. Het is onduidelijk waaruit blijkt dat de maatschappelijke beleving ten opzichte van de WOZ-waarde is veranderd. Het belang van de burger is niet of zeer marginaal meegewogen.

WOZ-waarde is persoonsgegeven

Het CBP heeft in het verleden een aantal keer geadviseerd over wijzigingen van de Wet WOZ. Gezien het feit dat de WOZ-waarde een waardegegeven is dat een rol speelt bij de vaststelling van een belastingschuld, en daarmee als privacygevoelig geldt, is uitdrukkelijk beoogd dat openbaarheid geen regel zal zijn. De WOZ-waarde is wel degelijk een persoonsgegeven, omdat deze iets zegt over de individuele fiscale positie van een belanghebbende bij een onroerende zaak.

Publicaties