Vergroot contrast

Besluit Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de ‘Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus’ van de Nederlandse Veiligheidsbranche (voorheen: Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties) goedgekeurd. Bij besluit van 29 februari 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens verklaard dat deze gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens. De goedkeurende verklaring is gepubliceerd in de Staatscourant van 9 maart 2016 en geldt voor een termijn van 5 jaar.

Beroep tegen het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u belanghebbende? Dan kunt u beroep instellen tegen het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 9 maart 2016, de datum waarop het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak te maken via telefoonnummer 070-8888500.

U kunt het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens en de gedragscode ‘Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus’ van de Nederlandse Veiligheidsbranche ook downloaden via ‘Publicaties’ aan de rechterkant van deze pagina.

Gedragscode voor particuliere recherchebureaus 2009

In 2009 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ook een dergelijke goedkeurende verklaring afgegeven voor de gedragscode voor de particuliere recherchebureaus. Deze goedkeurende verklaring gold voor de duur van vijf jaar en is op 28 oktober 2014 verlopen. Deze gedragscode uit 2009 is inmiddels in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus algemeen verbindend verklaard voor alle recherchebureaus. Dat houdt in dat alle particuliere recherchebureaus zich aan deze gedragscode moeten houden. Ook het naleven ervan is een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning.

De gedragscode 2016 is bindend voor de recherchebureaus die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche (de NVB). Voor zover deze gedragscode aanvullende normen stelt ten opzichte van de gedragscode uit 2009 die algemeen verbindend is verklaard, moeten recherchebureaus die lid zijn van de NVB zich ook daaraan houden.

Particuliere recherche

De particuliere recherche is een sector die vergaande methoden van particulier onderzoek toepast. Hierbij gaat het onder meer om heimelijke observatie, het afluisteren van telefoongesprekken en het onderscheppen van e-mail. Op particuliere recherchebureaus is naast de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) van toepassing.