Vergroot contrast

Bekendmaking Ontwerpbesluit Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in de zin van artikel 25, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met betrekking tot de (ontwerp)Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars met bijbehorend Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland.

Terinzagelegging van de stukken

Het ontwerp van de Gedragscode met bijbehorend Protocol Materiële Controle en het schriftelijk verzoek aan het CBP om een verklaring af te geven liggen tot zes weken na deze publicatie, maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur, ter inzage bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over het ontwerpbesluit worden verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken bij het CBP. Opmerkingen dienen uiterlijk zes weken na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van de bijbehorende ontwerpgedragscode.

College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.