Vergroot contrast

Automatische kwijtschelding waterschapsbelasting

Het kwijtschelden van waterschapsbelasting zou geautomatiseerd moeten kunnen plaatsvinden, om te voorkomen dat herhaalde aanvragers van kwijtschelding bij het waterschap informatie moeten overleggen die al in de administraties van bepaalde bestuursorganen aanwezig is. Het voorstel is gedaan door de minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft over de voorgestelde wijziging van het Waterschapsbesluit geadviseerd.

Om te kunnen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting moet het waterschap over gegevens  beschikken over de inkomenssituatie van de aanvrager. Het ontwerpbesluit regelt de uitwisseling van de benodigde gegevens tussen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Dienst Wegverkeer (RDW), de rijksbelastingdienst, de colleges van burgemeesters en wethouders en waterschappen, met tussenkomst van de Stichting Inlichtingenbureau.

Het CBP gaat er vanuit dat de belastingschuldige zelf bij de eerste aanvraag tot kwijtschelding van de waterschapsbelasting moet aangeven dat hij gebruik wil maken van de geautomatiseerde kwijtscheldingsmogelijkheid. Is dat het geval, dan heeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

z2010-00345