Vergroot contrast

AP publiceert beleidsregels verwerking persoonsgegevens machtigingsvereiste

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in afstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) beleidsregels opgesteld waarin wordt vastgesteld dat zorgverzekeraars in beginsel (bijzondere) persoonsgegevens mogen verwerken voor het zogenoemde machtingsvereiste.

Dit vereiste houdt in dat een verzekerde vooraf toestemming van de zorgverzekeraar moet hebben voor de vergoeding van bepaalde behandelingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen of zorgaanbieders. Verzekeraars moeten wel onderbouwen waarom de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van deze machtiging. Bovendien mogen zorgverleners hiervoor niet zonder toestemming hun geheimhoudingsplicht doorbreken.

Machtigingsvereiste

Het machtigingsvereiste (ook wel voorafgaande toestemming of akkoordverklaring genoemd) houdt in dat een verzekerde vooraf toestemming van de zorgverzekeraar moet hebben voor de vergoeding van bepaalde behandelingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen of zorgaanbieders. Het doel van de machtiging is te voorkomen dat een verzekerde zorg krijgt die achteraf niet vergoed wordt door de verzekeraar. Ook zorgt een machtiging er voor dat een verzekerde niet met onverwachte kosten wordt geconfronteerd.

Signalen

De AP ontving signalen waaruit blijkt dat het niet altijd duidelijk is of en zo ja welke (bijzondere) persoonsgegevens door zorgverzekeraars verwerkt mogen worden voor het machtingsvereiste. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) komt het machtigingsvereiste wel aan de orde, maar is niet uitgewerkt wat zorgverzekeraars wel en niet mogen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens voor dit doel. De beleidsregels zorgen voor verheldering voor zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten.

Noodzakelijk

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en mogen niet zomaar worden verwerkt door verzekeraars. Zij mogen voor het machtigingsvereiste medische gegevens verwerken als zij kunnen onderbouwen dat dit noodzakelijk is. Als er sprake is van een zogeheten privacyverklaring GGZ mogen zorgverzekeraars voor een machtiging géén diagnosegegevens verwerken.

Medisch beroepsgeheim

De wet regelt niet dat zorgverleners hun geheimhoudingsplicht mogen doorbreken voor het machtigingsvereiste. Daarom is toestemming van de verzekerde nodig.

Publicaties