Vergroot contrast

AP: onvoldoende aandacht voor privacy bij eID

Bij de ontwikkeling van het eID-stelsel moet meer aandacht zijn voor privacyaspecten. De beveiliging van de inlogmiddelen moet omhoog. Ook moet er meer aandacht zijn voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). De AP dringt erop aan dat de minister het eID-stelsel niet verder uitrolt dan nadat het beveiligingsniveau van DigiD is verhoogd naar minimaal tweefactorauthenticatie.

eID

De overheid en het bedrijfsleven werken samen aan een standaard voor online identificatie, het eID-stelsel genoemd. Het is de bedoeling dat mensen en bedrijven met eID toegang kunnen krijgen tot online dienstverlening van zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Advies AP

De AP adviseert de minister de volgende onderwerpen mee te nemen bij de verdere ontwikkeling van het eID-stelsel:

 1. Privacy by design
  Op dit moment voldoet het eID-stelsel niet aan het principe van privacy by design. Dit principe houdt in dat organisaties al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten aandacht besteden aan privacyverhogende maatregelen. Ook betekent het dat bij de ontwikkeling van producten en diensten wordt uitgegaan van dataminimalisatie: het verwerken van zo min mogelijk persoonsgegevens. Op deze manier wordt een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch afgedwongen. De AP vindt dat er tot nu toe bij de ontwikkeling van het eID-stelsel onvoldoende aandacht is besteed aan (technische) privacyaspecten. Bijvoorbeeld op het gebied van logging. Het eID-stelsel voldoet daarmee niet aan het principe van privacy by design. De AP adviseert alsnog het principe van privacy by design toe te passen voordat de uitvoeringsfase ingaat.
   
 2. Incidentbeheersing en toezicht
  De AP constateert dat er nog onvoldoende aandacht is voor het detecteren en afhandelen van beveiligingsincidenten. De toezichthouder adviseert om voldoende aandacht te hebben hiervoor en voor de inrichting van het interne toezicht hierop. Ook is het van belang dat er voldoende tests worden uitgevoerd.
   
 3. Beveiliging
  Binnen het eID-stelsel kunnen mensen straks onder meer inloggen via DigiD. De AP oordeelt dat het huidige beveiligingsniveau van DigiD onvoldoende is om straks hiermee in te loggen. De AP adviseert om het beveiligingsniveau van DigiD in het kader van de inrichting van het nieuwe eID-stelsel te verhogen naar minimaal tweefactorauthenticatie.  Dit houdt in dat naast identificatie via een gebruikersnaam en een wachtwoord iemand ook nog op een andere manier zijn identiteit aantoont om in te loggen. Tot slot adviseert de AP om het eID-stelsel zo te ontwerpen dat snel en eenvoudig nieuwe (technische) beveiligingsmaatregelen kunnen worden getroffen als dat nodig is.

Eerder advies AP

De AP heeft in de eerste fase van ontwikkeling van het eID-stelsel (toen nog als het College bescherming persoonsgegevens [CBP]) al een eerste analyse gemaakt van het eID-stelsel (Introductieplateau eID). De AP wees toen op eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) waarmee rekening gehouden moet worden, te weten de verantwoordelijkheid, beveiliging en het gebruik van het BSN.

Gerelateerd nieuws

Publicaties