Vergroot contrast

AP adviseert over wijziging Wet Inburgering

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geadviseerd over wijziging van de Wet Inburgering. De AP adviseert op passende wijze aandacht te schenken aan haar advies.

Het doel van het voorstel is om mensen die moeten inburgeren, op een eerder tijdstip verplicht kennis te laten maken met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. En om deze mensen hun betrokkenheid bij de samenleving te laten uitspreken.

Om dit doel te bereiken, wordt het zogeheten participatietraject geïntroduceerd als nieuw onderdeel van het inburgeringsexamen. Tijdens dit traject krijgen zij informatie over de kernwaarden en moeten zij een participatieverklaring ondertekenen.

Advies AP

De gemeente krijgt met dit wetsvoorstel nieuwe wettelijke taken in het inburgeringsproces, waaronder het aanbieden van het participatietraject. Om deze taken te kunnen uitoefenen, hebben gemeenten informatie nodig over inburgeringsplichtigen. Op grond van het voorstel krijgen zij daartoe toegang tot het Informatiesysteem Inburgering.

Het wetsvoorstel maakt echter niet duidelijk tot welke persoonsgegevens de gemeenten toegang zullen krijgen, aldus de AP. De AP adviseert daarom te specificeren tot welke persoonsgegevens gemeenten toegang moeten krijgen. En om te onderbouwen dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Publicaties