Vergroot contrast

AP adviseert over wetsvoorstel VOG politiegegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over het conceptwetsvoorstel VOG politiegegevens. Het doel van dit voorstel is om mensen die solliciteren op bepaalde overheidsfuncties een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te kunnen weigeren op basis van relevante politiegegevens. De AP adviseert het wetsvoorstel pas in te dienen nadat daarin met de opmerkingen van de AP rekening is gehouden.

In het wetsvoorstel staat dat het mogelijk moet worden een VOG te weigeren vanwege politiegegevens voor functies die zo’n hoge mate van integriteit vereisen dat de sollicitant van onbesproken gedrag moet zijn. Momenteel is het alleen mogelijk een VOG te weigeren als er óók relevante justitiële gegevens over de aanvrager van de VOG bekend zijn.

Noodzaak

De AP adviseert de noodzaak van het wetsvoorstel nader te onderbouwen. En om daarbij te beargumenteren waarom de al bestaande vormen van screening van overheidspersoneel niet zouden voldoen.

Verder adviseert de AP om veel specifieker aan te duiden voor welke functies het voorstel geldt. En per functie aan te geven waarom het gebruik van politiegegevens als zelfstandige weigeringsgrond voor een VOG hierbij noodzakelijk en proportioneel zou zijn.

Beoordelingskader politiegegevens

In het voorstel staat dat de politiegegevens relevant moeten zijn voor de functie waarvoor de VOG is aangevraagd. De gegevens moeten dus worden beoordeeld. Het algemene beoordelingskader voor de politiegegevens zal nader worden uitgewerkt in de 'Beleidsregels VOG'.

De AP constateert dat er geen privacy impact assessment (PIA) lijkt te zijn uitgevoerd. Een PIA had de voor- en nadelen van het wetsvoorstel en de privacyrisico’s vroegtijdig inzichtelijk kunnen maken. Dit had kunnen bijdragen aan het opstellen van een gedegen beoordelingskader, aldus de AP.

De AP adviseert om alsnog een PIA te doen en om het beoordelingskader niet in beleidsregels uit te werken, maar bij formele wet vast te stellen. En om in het beoordelingskader aandacht te besteden aan:

  • hoe de verschillende categorieën van politiegegevens en van betrokkenen (verdachten, veroordeelden, slachtoffers, derden) moeten worden gewogen in relatie tot de verschillende functies;
  • het feit dat politiegegevens privacygevoelige gegevens bevatten die vaak niet geverifieerd zijn – wat vooral geldt voor zogenoemde ‘zachte’ gegevens – en dat dit grote gevolgen kan hebben voor de betrokkenen.

Publicaties