Vergroot contrast

AP adviseert over eenvoudiger berekening beslagvrije voet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd over een wetsvoorstel om het vaststellen van de zogeheten beslagvrije voet te vereenvoudigen. De beslagvrije voet is het deel van iemands inkomen waarop deurwaarders geen beslag mogen leggen. De AP adviseert om het voorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

Het voorstel is om de beslagvrije voet zo veel mogelijk te bepalen op basis van gegevens uit registraties die voor deurwaarders toegankelijk zijn. Het gaat om gegevens over de leefsituatie uit de basisregistratie personen (BRP) en inkomensgegevens uit de polisadministratie van UWV/Belastingdienst. 

Het wetsvoorstel regelt de verstrekking van persoonsgegevens uit deze registraties voor zover (gerechts)deurwaarders deze nodig hebben om de beslagvrije voet vast te stellen.

Advies AP

Het advies van de AP beperkt zich tot vier hoofdlijnen.

Procedure

De AP adviseert om in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel de procedure te vermelden waarmee deurwaarders toegang krijgen tot de persoonsgegevens van UWV/Belastingdienst.

Doelbinding

Daarnaast stelt de AP voor om duidelijk aan te geven dat de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden mogen worden verwerkt dan de vaststelling van de beslagvrije voet.

Bewaartermijnen

Ook adviseert de AP de minister om nader toe te lichten waarom het wetsvoorstel een bewaartermijn van twee jaar als noodzakelijk beschouwt.

Beveiliging

Tot slot signaleert de AP dat de bij de beoogde vaststelling van de beslagvrije voet sprake is van verstrekking van persoonsgegevens in een (technisch) complexe informatieketen, waarbij een groot aantal partijen betrokken is.

Daarom adviseert de AP het wettelijk kader voor de beveiliging van persoonsgegevens toe te lichten. Inclusief de verplichtingen voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens.

Publicaties