Vergroot contrast

Advies wetsvoorstel financiering politieke partijen  

Het Wetsvoorstel financiering politieke partijen geeft op goede wijze invulling aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het CBP adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wel om in de Memorie van Toelichting duidelijker te verwoorden waarom het voor de uitvoering van deze wet noodzakelijk is persoonsgegevens vast te leggen en te openbaren van donateurs die meer dan tweeduizend euro aan een politieke partij geven. Ook moeten burgers goed geïnformeerd worden over deze nieuwe wet en de gevolgen daarvan.

Doel van de Wet financiering politieke partijen is beter inzichtelijk maken welke bijdragen politieke partijen ontvangen van particulieren. Giften van meer dan tweeduizend euro moeten voortaan openbaar gemaakt worden, om zo oneigenlijke beïnvloeding van democratische processen te voorkomen. Politiek partijen waren al verplicht ontvangen subsidies, giften van instellingen, organisaties en bedrijven openbaar te maken.

De Kiesraad wordt belast met de uitvoering en het toezicht op de naleving van de wet. Elk kalenderjaar zendt een politieke partij aan de Kiesraad een financieel verslag dat een weergave bevat van alle giften. De Kiesraad maakt dit overzicht openbaar.

22 juni 2006, z2006-00559