Vergroot contrast

Voorafgaand onderzoek

Sommige verwerkingen van persoonsgegevens brengen bijzondere privacyrisico’s met zich mee. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vereist dat er eerst een onderzoek plaatsvindt voordat u met zo’n verwerking mag starten. Dit heet voorafgaand onderzoek (VO). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voert dit onderzoek uit. De AP kijkt dan of de verwerking aan alle wettelijke eisen voldoet.

U vraagt een VO aan bij de AP als u:

Aanvragen voorafgaand onderzoek

U vraagt een VO aan bij het melden van uw gegevensverwerking. In het meldingsformulier zijn onder vraag 10 enkele vragen opgenomen die u als hulpmiddel kunt gebruiken om te bepalen of een VO noodzakelijk is. U moet dus zelf de conclusie trekken dat u een VO moet aanvragen.

Procedure voorafgaand onderzoek

Het VO bestaat uit 1 of 2 fases. De AP doet een voorbereidend onderzoek en eventueel een nader onderzoek. Bij een nader onderzoek volgen een ontwerpbesluit (voorlopig besluit) en een definitief besluit (verklaring omtrent de rechtmatigheid).

Let op: voordat het VO is afgerond, mag u nog niet beginnen met uw verwerking.

Voorbereidend onderzoek

Deze fase duurt maximaal 4 weken. De AP vormt zich een algemeen oordeel over de verwerking en beoordeelt of een nader onderzoek nodig is. U ontvangt een besluit van de AP of het een nader onderzoek instelt.

Bent u het niet met het besluit eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de AP.

Nader onderzoek

Heeft de AP besloten een nader onderzoek in te stellen, dan gaat de tweede fase in. Deze duurt in totaal ten hoogste 20 weken.

De AP voert gedurende maximaal 13 weken een feitenonderzoek uit en onderzoekt de rechtmatigheid van de verwerking. De AP let daarbij in het bijzonder op de risicovolle aspecten van de verwerking en of u ter compensatie hiervan voldoende waarborgen heeft getroffen.

U kunt de checklist voorafgaand onderzoek gebruiken om zelf te beoordelen of uw verwerking voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ontwerpbesluit

Op basis van het nader onderzoek neemt de AP een ontwerpbesluit. De AP publiceert dit in de Staatscourant en op de website van de AP.

U en eventuele andere belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om een zienswijze te geven op het ontwerpbesluit.

Definitief besluit

Vervolgens neemt de AP een definitief besluit. Ook dit publiceert de AP in de Staatscourant en op de website.

Bent u het niet met het besluit eens? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank.