Vergroot contrast

Formulier bezwaarschrift

Bent u het niet eens met een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift met bijlagen via dit webformulier indienen.

Zie de Privacyverklaring bezwaarschrift indienen voor informatie over hoe de AP omgaat met de persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt.

Voor informatie over de bezwaarprocedure, Zie Bezwaar maken tegen een besluit.

Om wat voor bezwaarschrift gaat het?

Tegen welk besluit maakt u bezwaar?

Om wat voor besluit gaat het?

Uw gegevens

 

Bezwaarschrift of aanvullende stukken

U kunt uw bezwaarschrift hier uploaden. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, handtekening en de datum.

Heeft u al eerder (pro forma) bezwaar gemaakt? En wilt u aanvullende stukken indienen? Voeg dan hier uw aanvullende stukken toe.

Vermeld in uw aanvullende stukken uw naam, handtekening, datum en (als u dit weet) het zaaknummer van de AP van uw eerdere bezwaar.

Disclaimer

Dit formulier maakt het mogelijk om een bezwaarschrift bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te dienen langs de elektronische weg als bedoeld in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift op een andere elektronische wijze (bijvoorbeeld via e-mail) aan de AP te versturen.

Op grond van artikel 2:15 Awb kan de AP elektronisch verzonden gegevens en documenten weigeren als deze tot een onevenredige belasting voor de AP zouden leiden. Weigering is ook mogelijk wanneer de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van het bericht onvoldoende is gewaarborgd. Weigert de AP een inzending, dan laat de AP dit zo snel mogelijk aan de afzender weten.