AP adviseert over wijziging Wet Bibob

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over een wijziging van de Wet Bibob. Deze wet biedt overheden een bestuurlijk instrument om te voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteren. De voorgestelde wijziging van de Wet Bibob verruimt de mogelijkheden om dit instrument toe te passen. De AP heeft bezwaar tegen onderdelen van het wetsvoorstel en adviseert dit niet aldus voor te dragen.

De AP onderschrijft het belang om criminele activiteiten aan te pakken, maar wijst erop dat de voorgestelde wijzigingen gevolgen hebben voor de privacy van (meer) betrokkenen.

Pressing social need, proportionaliteit en subsidiariteit

De AP mist bij diverse onderdelen van het wetsvoorstel de motivering waarom er sprake zou zijn van een ‘pressing social need’. Volgens artikel 8 van het EVRM is die vereist om de grotere privacyinbreuk te rechtvaardigen.

De AP adviseert om de pressing social need, de proportionaliteit en de subsidiariteit (nader) te onderbouwen met concrete feiten en omstandigheden.

Proportionaliteit houdt in dat de privacyinbreuk in verhouding moet staan tot het doel. Subsidiariteit dat het doel niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden bereikt.

Is deze onderbouwing niet mogelijk, dan adviseert de AP om van de voorgestelde wijzigingen af te zien. In de afwegingen moet het ingrijpende karakter van de bevoegdheden van de Wet Bibob worden betrokken, aldus de AP.

Tipbevoegdheid

Bureau Bibob krijgt volgens het wetsvoorstel tipbevoegdheid. Dat houdt in dat Bureau Bibob een bestuursorgaan mag wijzen op de mogelijkheid om eigen onderzoek te doen of Bureau Bibob om advies te vragen. Ook een bestuursorgaan krijgt deze mogelijkheid om te tippen.

De AP adviseert van deze wijziging af te zien en te onderzoeken of de geplande verdere informatiedeling tussen bestuursorganen onderling en het nationaal Bibob-register al in deze behoefte voorziet. En daarbij uit te werken welke persoonsgegevens wanneer en onder welke voorwaarden aan wie mogen worden doorgegeven. Vervolgens zou dit inclusief waarborgen in de Wet Bibob moeten worden ingepast.

Amsterdam winkelende mensen

Publicaties